Warunki płatności

Do wyboru :

- za pobraniem

- przedpłata przelewem : PKO BP o/NOWY TOMYŚL

         konto nr: 19 1020 4144 0000 6702 0050 5305

- PayPal  - konto : office@kopromed.com.pl


1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami  w złotych polskich bez podatku VAT , ponieważ Firma Kopromed jest zwolniona podmiotowo z podatku VAT ( Ustawa z dnia 11.03.o podatku od towarów i usług, Art. 113 ust. 1 ). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa rozdziale 5 punkt 2  Regulaminu sklepu internetowego. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.   
2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu; 19 1020 4144 0000 6702 0050 5305
2) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru - gotówka – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
3) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.  
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3  dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.