English version
o firmie kontakt jak zamawiać? warunki sprzedaży sprzedaż hurtowa sklepy w Polsce promocje
artykuły prasowe strona główna
KATALOG:
 
  A - Noze KOPROMED
  B - Noze RZEZNICZE I KUCHENNE
  C - Noze - import
  D - SZTUCCE
  E - Wyroby z poroza
  F - POCHWY
  G - OSTRZALKI
  J - Rózne
  K - KLINGI Kopromed


NAJWI?KSZY W POLSCE PRODUCENT NO?Y MY?LIWSKICH

WITAMY PA?STWA W NASZYM INTERNETOWYM SKLEPIE FIRMOWYM !

Przedsi?biorstwo KOPROMED to firma prywatna.
Od 26 lat specjalizujemy si? w produkcji no?y: my?liwskich, w?dkarskich, turystycznych, sk?adanych oraz sztu?ców oprawianych w naturalne poro?e jelenia.

Do produkcji wi?kszo?ci no?y stosujemy wysokostopow? stal nierdzewnn?, co pozwala uzyska? twardo?? 57 - 58 HRC.

Pierwsze produkowane przez nas wzory 1-6, s? kute swobodnie i matrycowo. Tylko nieliczne firmy na ?wiecie stosuj? t? bardzo trudn? i oryginaln? technologi?.
Nawi?zujemy w niej do staro?ytnych i ?redniowiecznych metod kucia mieczy.

Oferujemy Pa?stwu bardzo szerok? gam? no?y o ró?nych kszta?tach, wymiarach i r?koje?ciach.

Najdro?szy nasz nó? grawerowany przez artyst? z?otnika zosta? sprzedany w USA za 3000 $.

G?ownie naszych no?y s? szlifowane i polerowane do lustrzanego po?ysku lub maj? powierzchni? matow?. Wykonujemy na nich bardzo trwa?? metod? elektrochemiczn? nasze logo jak równie? w zale?no?ci od potrzeb motywy my?liwskie lub w?dkarskie.
Szczególn? uwag? przywi?zujemy do r?koje?ci no?y s? one oprawiane w naturalne poro?e jelenia, drewno afryka?skie sapeli i wenge , gum? , lignofol.

Istotn? cz??? naszej produkcji stanowi? sztu?ce.
Wykonujemy je (?y?ki, ?y?eczki, widelce) ze stali H17N10. Zastosowanie do ich produkcji oryginalnej technologii wykonania sprawia, ?e s? one szczególnie poszukiwane przez tych, którzy lubi? posiada? rzeczy pi?kne i niepowtarzalne.

Cz??? pozosta?ych naszych wyrobów jest wykonywana w jednym lub kilku egzemplarzach we wspó?pracy z artystami zajmuj?cymi si? rze?b? w poro?u jelenia

Bardzo dobra stal, do?wiadczenie, specjalistyczna technologia, staranno?? i precyzja wykonania pozwoli?y uzyska? no?e, sztu?ce oraz pozosta?e wyroby o bardzo wysokiej jako?ci.
Potwierdzaj? to u?ytkownicy oraz badania i testy wykonywane przez wiele renomowanych firm w USA, Europie i Polsce.

Takie podej?cie do produkcji pozwala realizowa? du?y eksport na tak wymagaj?ce rynki jak: USA, Japonia, Kanada, Australia oraz wi?kszo?? pa?stw europejskich, z których najwi?kszym odbiorc? s? Niemcy.
Szybki rozwój eksportu umo?liwiaj? nam:
- przedstawicielstwa: w USA - firma KOPROMED USA, a w Niemczech Firma Baszak
- renomowani odbiorcy: Frankonia, Kettner i Grube w Niemczech oraz Buck i Case w USA.

Jestem przekonany, ?e Firmowy Sklep Internetowy KOPROMED u?atwi Pa?stwu zakupy i kontakt z nami, a u?ytkowanie naszych no?y, sztu?ców oraz szerokiej gamy pozosta?ych wyrobów dostarczy du?o satysfakcji.

Z powa?aniem

w?a?ciciel
Janusz Czajka